Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortenaken


Tijdens de gemeenteraad van 11 september 2012 heeft de raad kennis genomen van het Gecoroadvies dd. 6 augustus 2012 en heeft zij het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan (GRS) definitief vastgesteld.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan formuleert een langetermijnvisie op het gebruik van de ruimte binnen de gemeente voor de verschillende maatschappelijke functies zoals wonen, werken, landbouw, recreatie, natuur … Daarbij moet er rekening gehouden worden met de beschikbare ruimte enerzijds en de wensen en de verschillende functies die daarin moeten worden ondergebracht anderzijds. Het document is bindend voor de overheid.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortenaken bestaat uit drie delen:

  • Het informatieve deel bevat een overzicht van de bestaande structuren die terug te vinden zijn in de gemeente.
  • Het richtinggevende deel duidt aan in welke richting de gemeente Kortenaken zich wil ontwikkelen.
  • Het bindend gedeelte geeft de acties weer die de gemeente effectief wenst uit te werken.

Op 20 december 2011 heeft de gemeenteraad het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortenaken voorlopig goedgekeurd. Tijdens het daaropvolgend openbaar onderzoek van dit ontwerp werden verscheidene bezwaren, opmerkingen en adviezen ingediend. De Gecoro heeft deze adviezen en bezwaren gebundeld en haar advies overgemaakt aan de gemeenteraad op 11 september 2012. De gemeenteraad heeft op dezelfde gemeenteraad het GRS definitief vastgesteld.

Het Gecoroadvies, de tekstbundel en kaartenbundel van het vastgesteld GRS Kortenaken kan je downloaden:

Naast de tekst en kaartenbundel kan je ook de adviezen aanklikken van de gewestelijke en provinciale overheden alsook de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2012 en de collegebeslissingen van augustus 2012.

Adviezen: Gewest Ruimte en Provincie (eerste versie en tweede) – Schepencollege – Gemeenteraad  Kennisname van het GECORO-advies-Definitieve aanvaarding

Bestuur & Diensten Beleidsplannen Ruimtelijk structuurplan