Secretaris


De gemeentesecretaris en OCMW-secretaris staan in voor de goede werking van het bestuur. Zij staan aan het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel en is belast met de organisatie, coördinatie en leiding van de diensten. Zij bereiden de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeente- en OCMW-raad, het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau. Zij adviseren op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak en staan in voor de notulering van de genomen beslissingen.

De secretaris vormt de schakel tussen de beleidsvoerders en de administratie die instaat voor de uitvoering van de geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Secretariaat gemeente


Het secretariaat behartigt vooral zaken van interne aard. De dienst ondersteunt administratief de verschillende diensten en staat in voor personeelzaken.

Onthaal OCMW


Het onthaal van het OCMW is het eerste aanspreekpunt bij vragen of aanvragen. Deze dienst behandelt voornamelijk zaken van interne aard.

Bestuur & Diensten Diensten Secretariaat