Het gemeentebestuur van Kortenaken stelt aan de verenigingen een aantal mogelijkheden ter beschikking om hun activiteiten aan te kondigen:

 • Gemeentelijke infoborden
 • Gemeentelijke aanplakzuilen
 • Interne verzenddienst
 • Gemeentelijk infoblad
 • Gemeentelijke website

Het ter beschikking stellen van deze aankondigingmogelijkheden houdt in dat het in de gemeente, zonder specifieke toelating, verboden is langs de openbare weg aankondigingspanelen of aanplakbrieven, van welke afmeting ook, aan te brengen.
Verenigingen die op een andere manier promotie wensen te maken voor hun activiteit moeten dit schriftelijk aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen.

  GEMEENTELIJKE INFOBORDEN

De infoborden staan GRATIS ter beschikking van de gemeentelijke diensten, adviesraden en erkende verenigingen van Kortenaken voor het aankondigen van activiteiten van culturele en sociaal-culturele aard, van jeugd, sport en algemeen nut.

De infoborden worden maximum 4 weken vóór de activiteit uitgehangen. Verenigingen kunnen gebruikmaken van de gemeentelijke infoborden of zorgen voor eigen borden. De afmeting van deze borden is 185,5 x 85,50 cm zijn met een dikte van max. 12mm. Er zijn 7 exemplaren nodig.

De locaties van de borden zijn:

 1. Dorpsplein naast gemeentehuis – Kortenaken
 2. Hoek Halensebaan – Tiensesteenweg – Waanrode
 3. Hoek Baaistraat – Heerstraat – Ransberg
 4. Hoeledensebaan 36 – Hoeleden
 5. Neerlintersesteenweg aan Helstraat – Stokv
 6. Klipgaardenstraat aan ingang graaf – Waanrode
 7. Heerbaan aan petanqueplein – Kersbeek

De borden moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Bij het niet naleven van het reglement heeft de gemeente het recht om de borden te weigeren.

De aanvraag voor het plaatsen van een publiciteitsbord gebeurt minstens 6 weken en maximum 1 jaar vóór de activiteit via het aanvraagformulier.

Na ontvangst van de schriftelijke toelating zorgt de aanvrager zelf voor de aanmaak van de borden. Borden kunnen afgehaald worden in de gemeentelijke uitleendienst. De aanvrager zorgt zelf voor het aanbrengen van de teksten op de borden.

  Volgende aspecten moeten minimaal vermeld worden:

aard van de activiteit (wat gebeurt er) – datum & uur (wanneer gebeurt het) – locatie (waar gebeurt het). De infoborden mogen geen reclame of sponsoring dragen. Ook borden met teksten of afbeeldingen die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden worden geweigerd.

  Plaatsen van gemeentelijke infoborden

De aankondigingsborden worden uitsluitend door de technische dienst van de gemeente Kortenaken opgehangen maximum 4 weken vóór de activiteit.

Na de activiteit worden de borden verwijderd door de technische dienst van de gemeente Kortenaken. De borden dienen door de aanvrager afgehaald te worden in de stedelijke werkplaats, ten vroegste 1 week en ten laatste 2 weken na de activiteit, zoniet worden de borden eigendom van de gemeente.
MEER INFO + AANVRAAG

  GEMEENTELIJKE AANPLAKZUILEN

Via de aanplakzuilen kan iedereen publiciteit voeren door aanplakking langs de openbare weg.
Een gemeentelijke aanplakzuil is een betonnen buisconstructie van 3 m hoog, verankerd in de grond en afgeschermd met een afdak.

  Waar staan de aanplakzuilen?

 • Waanrode: Parking aan zaal Bergendal
 • Kortenaken: Parking op kruispunt in dorp
 • Hoeleden: Parking op kerkplein
 • Stok: Rondpunt
 • Kersbeek: Aan petanqueplein Heerbaan

 

  Gebruik gemeentelijke aanplakzuilen

Op de aanplakzuilen kunnen affiches en aanplakbiljetten voor tijdelijke activiteiten aangeplakt worden.

Hierbij dienen volgende regels gerespecteerd te worden:

 • Op elke affiche dient een verantwoordelijke uitgever vermeld te staan.
 • De affiches dienen stevig en ordelijk vastgeplakt te worden.
 • Het overplakken van aanplakbiljetten is verboden, zolang de datum niet verstreken is van het feit dat ze aankondigen of zo geen datum vermeld wordt, zolang ze hun belang niet verloren hebben.
 • Het is bij politiebevel verboden om affiches, uitgehangen in overeenstemming met dit reglement af te rukken, te bevuilen of te schenden. De ruimte rondom de aanplakzuilen dienen rein gehouden te worden. Er mag geen afval achtergelaten worden.

De gemeentelijke publiciteitsverantwoordelijke behoudt het recht om affiches te verwijderen bij niet-naleving van deze voorwaarden of in geval van sterk falende kwaliteit of verstoring van de openbare orde.

  INTERNE VERZENDDIENST

Het gemeentebestuur voorziet een interne verzenddienst voor het verspreiden van affiches en folders in gemeentelijke locaties. Deze zijn:

 • alle zalen van het Gemeenschapscentrum Kortenaken
 • het gemeentehuis en OCMW-gebouw
 • de bibliotheek

Deze service bestaat enkel voor erkende Kortenaakse verenigingen.De organisator levert min. 14 dagen en max. 5 weken voor de activiteit 10 affiches binnen bij het onthaal in het gemeentehuis.
De dienst zalen zorgt binnen de 7 dagen voor de verspreiding in de verschillende locaties.
De gemeentelijke publiciteitsverantwoordelijke behoudt het recht om affiches te verwijderen bij niet-naleving van deze voorwaarden of in elk geval van sterk falende kwaliteit of verstoring van de openbare orde.

  GEMEENTELIJK INFOBLAD

Elk trimester brengt de gemeente Kortenaken een gemeentelijk infoblad uit. Dit infoblad wordt GRATIS ter beschikking gesteld van alle inwoners van de gemeente Kortenaken, via huis-aan-huisbedeling.

Het gemeentelijk infoblad is een fullcolor A4-uitgave van 24 pagina’s en verschijnt normaliter in januari, april, juli en oktober. De maand voor uitgifte wordt het infoblad opgemaakt en verdeeld. Het gemeentelijk infoblad wordt aangemaakt door de gemeentelijke administratie, onder leiding van de communicatieambtenaar. Een redactieraad is aangesteld om de teksten inhoudelijk en vormelijk na te kijken. De redactieraad heeft het recht om artikels en activiteiten te weigeren bij sterk falende kwaliteit of omwille van ethische redenen. De opname van activiteiten of informatieve artikels is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

  Gebruik gemeentelijk infoblad

Enkel informatieve artikels worden opgenomen in het gemeentelijk infoblad. Wie één of andere bijdrage wenst te leveren kan steeds contact opnemen met de redactie van het infoblad via de communicatieambtenaar, Dorpsplein 35 – 3470 Kortenaken. 011 58 62 72 of sigrid.peeters@kortenaken.be.
De teksten mogen geen reclame of sponsoring dragen en dienen uitsluitend voor het mededelingen van openbaar en/of algemeen nut.

Alle publieke activiteiten die ingegeven zijn in de UiT-databank (www.uitdatabank.be) worden automatisch opgenomen in de activiteitenkalender van het gemeentelijk infoblad.
De aankondiging bevat minimaal volgende informatie:

 • Datum (wanneer? = dag en uur)
 • Activiteit (wat en door wie?)
 • Locatie (waar? = zaal en (deel)gemeente)
 • Indien van toepassing wordt ook vermeld of er een wegomlegging voorzien is bij de activiteit

Activiteiten en organisaties van politieke partijen in Kortenaken kunnen ook via de activiteitenkalender worden aangekondigd, behalve in een sperperiode van 3 maanden voor verkiezingen.
Volgende aankondigingen worden steeds uitgesloten:

 • frequent terugkerende competities, zoals voetbalwedstrijden, lessenreeksen
 • louter commerciële en private activiteiten
 • bovenlokale of nationale manifestaties, behalve indien zij medegeorganiseerd worden door een Kortenakense vereniging;

 

  GEMEENTELIJKE WEBSITE

De gemeentelijke website bevat in eerste instantie informatie voor de burgers van Kortenaken. Ook inwoners en verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden informatie publiceren op de website.

Erkende verenigingen van Kortenaken, die lid zijn van een gemeentelijke adviesraad kunnen zichzelf bekend maken via de locatiegids op de gemeentelijke website. Neem hiervoor contact op met de Stafdienst.

  Activiteitenkalender op de gemeentelijke website

Alle publieke activiteiten die ingegeven zijn in de UIT-databank (www.uitdatabank.be) worden automatisch opgenomen in de activiteitenkalender op de gemeentelijke website. Deze is rechtstreeks te raadplegen via www.uitinkortenaken.be.

De aankondiging bevat minimaal volgende informatie:

 • Datum (wanneer? = dag en uur)
 • Activiteit (wat en door wie?)
 • Locatie (waar? = zaal en (deel)gemeente)
 • Indien van toepassing wordt ook vermeld of er een wegomlegging voorzien is bij de activiteit

Activiteiten en organisaties van politieke partijen in Kortenaken kunnen ook via de activiteitenkalender worden aangekondigd, behalve in een sperperiode van 3 maanden voor verkiezingen.
Volgende aankondigingen worden steeds uitgesloten:

 • louter commerciële en private activiteiten
 • bovenlokale of nationale manifestaties, behalve indien zij medegeorganiseerd worden door een Kortenakense vereniging;

De kalender dient uitsluitend voor het meedelen van activiteiten (geen reclame of sponsoring toegestaan).

Bestuur & Diensten Publicaties & infokanalen Gebruik infokanalen