Na het maaien van een veiligheidsstrook langs alle wegen in de gemeente in de loop van mei, werd vanaf 1 juli gestart met een eerste maaironde van de volledige bermen. Een tweede maaironde wordt telkens voorzien in het najaar (september-oktober). Een eerste maaibeurt in het voorjaar  mag wettelijk pas vanaf 15 juni. Dit is vastgelegd in het zogenaamd Bermbesluit, met als hoofddoelstelling meer natuurwaarden (bloemen, vlinders…) in de bermen te bevorderen.

Gezien hoge grassen en planten zoals brandnetels… dan dikwijls al erg hoog zijn uitgeschoten, worden sommige bermen al vroeger gemaaid. Uit ervaring blijkt ook dat een meer gefaseerd beheer in de tijd de natuurwaarden nog verder kan verhogen. Op termijn kan het beheer zo ook goedkoper worden.

Daartoe laat de gemeente momenteel een Bermbeheerplan opmaken door Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH). Tijdens de huidige opmaak werd door hen aan de gemeente gevraagd om op een beperkt aantal locaties een aantal planten niet te maaien: zo kunnen deze in zaad komen en zich vermeerderen in de bermen. Het betreft voor bermen eerder zeldzame bloemen die dikwijls ook erg mooi zijn, zoals rapunzelklokje, Grote kattenstaart, Grote wederik… Deze worden dan in het najaar pas gemaaid. Indien u als inwoner dus merkt dat sommige stukjes berm niet volledig werden gemaaid, dan is dat een bewuste keuze. Wegbermen zijn openbaar domein en de beheerbevoegdheid ligt bij de gemeente. Dit betekent dus ook dat u ze zelf niet mag maaien.

Laatste nieuws Maaien van bermen