Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021 – 2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

 1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
 2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
 3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 is terug te vinden via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER. U kan deze ook inkijken op het gemeentehuis.

Opmerkingen op het plan-MER en ontwerp Programma kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  • Departement Landbouw en Visserij – Dienst Visserij
   Plan-MER 0269 – EFMZVA
   Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,
 • per e-mail aan: departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),
 • of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Laatste nieuws Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027