Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

U kunt uw handtekening laten wettigen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar u woont.

  Voorwaarden:

de persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente
het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken
de formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).
Procedure:
De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

  Wat meebrengen:

het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
uw identiteitskaart
Laat u de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

  Bedrag:

Gratis.

  Uitzonderingen:

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden door de Minister van Buitenlandse Zaken.

Leven Burgerzaken Identiteit & nationaliteit Wettiging handtekening