U kan uw wil over het levenseinde en uw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor wanneer u niet meer in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door coma.

  Voorwaarden:

Een wilsverklaring is geldig wanneer ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd wanneer:

 • de patiënt op het ogenblik van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is
 • de patiënt op het ogenblik van het verzoek handelingsbekwaam is
 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

  Procedure:

U laat de wilsverklaring registreren bij uw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

U kan het formulier voor een wilsverklaring afhalen bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die wanneer het ogenblik is aangebroken, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn of haar wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

  Wat meebrengen:

 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen.

  Bedrag:

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis
Leven Burgerzaken Overlijden Wilsverklaring tot euthanasie