Noord-Zuidbeleid


Met haar Noord-Zuidbeleid richt de gemeente Kortenaken zich tot de Kortenaakse bevolking, vierde pijler-organisaties en vrijwilligers uit Kortenaken.

  Doelstellingen Noord-Zuidbeleid:

bewustmaking door informeren, sensibiliseren en vormen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking van bevolking, overheid, leden van GROSK
ondersteunen van plaatselijke initiatieven rond een duurzaam Noord-Zuidbeleid

  Noord-Zuidsubsidies:

Elke inwoner van Kortenaken kan een aanmoedigingstoelage bekomen bij deelname aan een inleefreis. Deze toelage wordt beperkt tot maximum 200 euro. De inleefreis dient georganiseerd te zijn door een erkende NGO of 4de pijlerorganisatie.
Kortenaakse solidariteitsgroepen en ontwikkelingshelpers, al dan niet begeleid door een erkende NGO, kunnen een premie aanvragen om in het Zuiden hun werking uit te voeren. De subsidie per project bedraagt maximaal € 1200.

Subsidie aanvragen


Elke inwoner van Kortenaken kan een aanmoedigingstoelage bekomen bij deelname aan een inleefreis. Deze toelage wordt beperkt tot maximum € 200. De inleefreis dient georganiseerd te zijn door een erkende NGO of 4de pijlerorganisatie. Inschrijvingsbewijs is vereist. Enkel inleefreizen van minimum 2 weken komen in aanmerking.

Bij de toekenning van de subsidies wordt voorkeur gegeven aan:

aan jongeren < 30 jaar
inleefreizen die plaatsvinden in het Zuiden
inwoners die actief lid zijn van de gemeentelijke GROSK
Er kan ook rekening gehouden worden met:

het aantal aanvragen per gezin
het feit of de betrokken persoon reeds eerder deze subsidie ontving.
Na de inleefreis brengt de betrokkene persoonlijk verslag uit in de GROSK-vergadering.

  ALGEMENE SUBSIDIËRINGSVOORWAARDEN

De projecten moeten ingediend worden door een inwoner of vereniging (vzw’s, feitelijk verenigingen) van de gemeente Kortenaken.
Alle aanvragen dienen te beantwoorden aan de doelstellingen van de GROSK en het gemeentebestuur.
Per project kan slechts één dossier per jaar ingediend worden
De gemeentelijke subsidies zijn niet afhankelijk van het al dan niet elders verkrijgen van subsidies. De subsidie kan evenwel niet gecumuleerd worden met andere gemeentelijke subsidies.
De gemeentelijke subsidie mag niet aangewend worden voor de bekostiging van catering (eten en drinken) tenzij er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van Fair Trade producten.

  PROCEDURE

Aanvragen kunnen online ingediend worden via onderstaand formulier. Over alle aanvragen ingediend voor 1 maart wordt een subsidievoorstel uitgewerkt tegen uiterlijk 15 april. Voor alle aanvragen ingediend voor 1 oktober wordt een subsidievoorstel uitgewerkt tegen uiterlijk 15 november. Het gemeentebestuur beslist, na advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Kortenaken (GROSK) binnen de 2 maanden na de aanvraag.

Ten laatste 2 maanden na realisatie van het project bezorgt de aanvrager een schriftelijk verslag over de evolutie van het project.

Welzijn & OCMW Noord-zuid