Poetsdienst


De poetsdienst is er voor alle mensen, jong of bejaard, die door ziekte, ouderdom of een handicap, hun huishoudelijke en familiale bezigheden niet (meer) kunnen uitvoeren.

Werkwijze:
De maatschappelijk assistente doet een huisbezoek en bespreekt samen met de cliënt:

 • de duur en de regelmaat van de hulp (bij niet-bejaarden is deze in principe altijd tijdelijk)
 • de taken die de helpster op zich moet nemen
 • de financiële bijdrage die moet betaald worden (in verhouding tot de inkomsten en de lasten volgens het wettelijk barema).

Hoe aanvragen?
Een eenvoudig telefoontje volstaat. Je kan ook even bij ons langs komen.
Let er wel op, indien mogelijk, tijdig hulp aan te vragen.

Dienst Verzorgenden


De dienst Verzorgenden is er voor alle mensen, jong of bejaard, die door ouderdom, ziekte of handicap hun huishoudelijke en familiale bezigheden niet (meer) kunnen uitvoeren.

Taken van de verzorgenden:

 • Het overnemen of helpen bij de dagelijkse huishoudelijke taken.
 • Hygiënische verzorging en hulp.
 • Algemene familiale en sociale hulpverlening.

Werkwijze:

De maatschappelijk assistente doet een huisbezoek en bespreekt samen met de cliënt:

 • de duur en de regelmaat van de hulp (bij niet-bejaarden is deze in principe altijd tijdelijk)
 • de taken die de helpster op zich moet nemen
 • de financiële bijdrage die moet betaald worden (in verhouding tot de inkomsten en de lasten volgens het wettelijk barema).

Hoe aanvragen?

Een eenvoudig telefoontje volstaat. Je kan ook even bij ons langs komen.
Let er wel op, indien mogelijk, tijdig hulp aan te vragen.

Personenalarm


Het alarmsysteem is bestemd voor personen die omwille van hun lichamelijke of geestelijke toestand een groot risico lopen in een noodsituatie terecht te komen.
Het betreft voornamelijk bejaarden, gehandicapten en/of zieken die alleen wonen of samenwonen met een persoon die niet in staat is adequaat hulp te bieden, of die regelmatig (dagelijks) voor lange tijd afwezig is.

De cliënt mag dit alarmsysteem slechts aanwenden in noodsituaties: omstandigheden waarin onmiddellijke hulpverlening een noodzaak is. Ingeval van nood, worden achtereenvolgens een aantal personen telefonischgecontacteerd (volgorde bepaald door de cliënt) om hulp te gaan bieden.

De apparatuur is eigendom van het OCMW en word in bruikleen gegeven aan de hulpvrager.
De cliënt betaalt een waarborg van € 49,58 en € 12,40 per maand als huur om het personenalarm te Gebruiken. Indien de cliënt ook wilt aangesloten worden op de meldcentrale «Teleserv» betaalt hij € 11,65 per maand meer.

Hoe aanvragen?
Een eenvoudig telefoontje volstaat. Je kan ook even bij ons langs komen.
Let er wel op, indien mogelijk, tijdig hulp aan te vragen.

Klusjesdienst


De Klusjesdienst voert kleine klusjes en herstellingen uit bij bejaarden, zieken en gehandicapten die hiertoe zelf niet meer in staat zijn en geen beroep kunnen doen op iemand uit de omgeving.

Werkwijze:

 • Na de aanvraag komt de maatschappelijk assistente thuis op bezoek om de mogelijke hulpverlening te bespreken en concrete afspraken te maken. Tijdens het eerste bezoek van de maatschappelijk assistente wordt de financiële bijdrage vastgesteld.
  Dit bedrag wordt berekend in verhouding tot de inkomsten en de lasten van het gezin volgens een vast barema.
 • De geboden hulp wordt beperkt tot maximum 3 werkdagen per klus en tot een maximum van 14 dagen per jaar.
 • De hulpverlening gebeurt tijdens de normale werkuren, dwz tussen 8.30 en 16.30 uur. Het juiste tijdstip wordt afgesproken met de maatschappelijk assistente. Er wordt geen hulp geboden op zaterdag, zondag of feestdag.
 • Het nodige materiaal dient de cliënt zelf ter beschikking te stellen.
 • De rekening van de uitgevoerde klus wordt op het einde van de maand verzonden.

Welke klussen komen in aanmerking?
Enkele voorbeelden: een dakpan terug op zijn plaats leggen, zout strooien op de stoep in de winter en sneeuw ruimen, een stoep herstellen, onkruid verdelgen, anti-slip aanbrengen op de trap, een steun handvat aanbrengen aan het bad en toilet, het bed naar beneden verhuizen, …

Hoe aanvragen?
Een eenvoudig telefoontje volstaat. Je kan ook even bij ons langs komen.
Let er wel op, indien mogelijk, tijdig hulp aan te vragen.

Groendienst


De Groendienst voert tuinklussen uit bij bejaarden, zieken en gehandicapten die hiertoe zelf niet meer in staat zijn en hiervoor geen beroep kunnen doen op mensen uit hun omgeving of familie.

Deze dienstverlening wordt aangeboden in samenwerking met Landelijke Thuiszorg.

Volgend tuinwerk komt in aanmerking:

 • gras maaien en ontmossen
 • bloemperken onderhouden
 • bladeren ruimen.

De Groendienst gebruikt daarvoor zijn eigen materiaal en geen materiaal van de aanvrager.
Na iedere aanvraag doet de maatschappelijk assistente een huisbezoek om de hulpaanvraag te bespreken, de aard en grootte van het werk te bekijken en praktische afspraken te maken.
De financiële bijdrage bedraagt € 16,50/u.
De hulpverlening gebeurt tijdens de normale werkuren, niet op zaterdag of zondag. Het juiste tijdstip waarop de groendienst komt, wordt afgesproken met Landelijke Thuiszorg, steeds rekening houdend met de weersomstandigheden.

Minder Mobielen Centrale


De Minder Mobielen Centrale (MMC) vervoert mensen met een beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen om hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen.

Doelpubliek:
Mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Mensen die in een sociale noodsituatie verkeren. De Minder Mobilen Centrale vervoert geen mensen die ernstig ziek zijn en is geen vervanger van ziekenwagendiensten.
Het inkomen van de gebruiker mag maximum 2 keer het bedrag van het leefloon bedragen.

Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: familiebezoek, kaartclub, kapper, boodschappen doen, tandarts, gemeentehuis of om administratieve redenen.

Mensen met een beperkt inkomen en vervoersproblemen kunnen zich bij de mindermobielencentrale laten inschrijven.
Iedere gebruiker ontvangt een lidkaart.
Op de kaart wordt de naam en de geboortedatum van de gebruiker ingevuld.
De kaart is strikt persoonlijk en mag niet uitgeleend worden. De kaart is geldig tot 31 december van het lopende jaar.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro voor een volledig jaar voor een alleenstaande en15  euro voor een gezin. Vanaf 1 juli in een kalenderjaar betaalt men de helft van het lidgeld.

Minstens 2 werkdagen op voorhand dient men een rit aan te vragen.

Door de medewerkers van de MMC wordt de meest geschikte chauffeur gezocht. Op dag en uur van de afspraak gaat de chauffeur de gebruiker ophalen en verzorgt het
gevraagde vervoer .
De gebruiker betaalt aan de chauffeur, na afloop van de rit, euro 0,30 per kilometer.

Thuisdiensten

Leen Pans

Miskom-Dorp 1
3472 Kersbeek-Miskom

Tel  016 77 29 49
Fax 016 77 04 19
Welzijn & OCMW OCMW Thuisdiensten