Heb ik een vergunning nodig?


Vooraleer je start met de volgende handelingen, inrichtingen of activiteiten moet je over een omgevingsvergunning beschikken:

Stedenbouwkundige handelingen

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen
 • voor het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies
 • voor het volledig of gedeeltelijk wijzigen van de functie van een gebouw (vb. woning naar handelsruimte, landbouwgebouw naar woning,…)
 • voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (vb. bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, …)
 • voor het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer)
 • voor het ontbossen
 • voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem
 • voor het gebruiken van een grond als opslag of parking
 • voor het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten…)
 • voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)
 • het overwelven of inbuizen van grachten of onbevaarbare waterlopen

In een aantal gevallen ben je vrijgesteld van de vergunningsplicht of volstaat een eenvoudigere procedure via een melding. Meer informatie hierover vind je op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw. Omdat hier echter steeds verschillende voorwaarden aan verbonden zijn informeer je best even bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente of er een vergunning nodig is.

Het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in 3 klasses (check hier de indelingslijst van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s).

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • Nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2
 • Veranderen van de exploitatie van een IIOA van klasse 1 of 2.
 • Klasse 3 exploitaties kunnen via een eenvoudigere procedure van een melding worden aangevraagd.

Niet zeker of een bepaalde inrichting of activiteit vergunningsplichtig is? Informeer dan bij de milieudienst van de gemeente.

Verkavelen en bijstellen van verkavelingen

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is vereist voor:

 • Het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond.
 • het bijstellen van bestaande verkavelingen.

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vervalt na vijf jaar, behalve als één derde van de percelen werd verkocht of voor meer dan negen jaar werd verhuurd. Na tien jaar dient twee derde van de percelen verkocht zijn of verhuurd zijn voor meer dan negen jaar.

Gezien je voor een opsplitsing van de percelen een opmeting moet laten doen en er enige expertise vereist is voor het correct opstellen van een aanvraag, is het aangewezen om dergelijke dossiers uit te besteden aan een landmeter.

Kleinhandelsactiviteiten

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2
  o in een nieuw op te richten, niet van vergunning vrijgestelde constructie
  o in een bestaand, vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies als de handelsactiviteiten uitgevoerd worden :
  a) gedurende meer dan honderdtachtig dagen per jaar in geval de handelsactiviteiten verenigbaar zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
  b) gedurende meer dan negentig dagen per jaar in alle andere gevallen;
  op voorwaarde dat de kleinhandelsactiviteiten in overeenstemming zijn met de uitdrukkelijke voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
 • het uitbreiden van een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel als hierdoor de totale netto handelsoppervlakte :
  a) meer dan 300 m2 groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte, of;
  b) meer dan 20 percent groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte;
  • het samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m2 bedraagt;
 • het doorvoeren van een belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2. Onder belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wordt begrepen een wijziging waarbij een categorie van kleinhandelsactiviteiten het vergunde aantal vierkante meter netto handels-oppervlakte overschrijdt met minstens een van volgende oppervlakten :
  o 1° met 10 procent van de totale vergunde netto handelsoppervlakte;
  o 2° met 300 vierkante meter.
  Volgende categorieën worden als categorieën van kleinhandelsactiviteiten beschouwd :
  o 1° verkoop van voeding;
  o 2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
  o 3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
  o 4° verkoop van andere producten.

 

Vegetatiewijzigingen

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien deze gelegen zijn in:
  o valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met deze gebieden vergelijkbare gebieden, of
  o de perimeter van het beschermingsgebied IJzervallei (BE 2500831) of
  o in de perimeters afgebakend in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld.
 • alle vegetatiewijzigingen in volgende gebieden/zones:
  o in de volgende gewestplanbestemmingen: groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, agrarisch gebied met ecologisch belang of bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied
  o in de beschermde duingebieden
  o in de Speciale Beschermingszones – Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
  o in de Ramsargebieden.

Ruimtelijke ordening

Stefke Bellen
Peggy Alewaters
Kathleen Claes

Dorpsplein 35
3470 Kortenaken

Tel 011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
ruimtelijkeordening@kortenaken.be

Wonen & omgeving Wonen & (ver)bouwen Richtlijnen & informatie Heb ik een vergunning nodig?